Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex.

1925

KONTROLLPLAN - HISS. Enligt Plan- och bygglagen. Installation eller ändring av hiss/motordrivna anordningar. Byggnadsarbete och kontroll ska utföras enligt 

Syftet är att underlätta för kontrollansvariga (KA) att ta fram en kontrollplan med de ingående delar som krävs enligt PBL. Att vår kurs om Kontrollplan enligt PBL har blivit så populär tyder troligen på att det finns många oklarheter kring vad plan- och bygglagen faktiskt kräver av en kontrollplan. Boverket har precis kommit ut med ny vägledning om kontrollplan och kontrollansvarigas roll. Byggutbildarna har ett nära samarbete med Boverket kring detta och den KONTROLLPLAN-PBL Enligt plan- och bygglagen skall en kontrollplan upprättas för alla projekt. Kontrollplanen syftar att säkerställa att samhällets regler och funktionskrav uppfylls. Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras, av vem och mot vad. Byggherren ansvarar för att en kontrollplan i enlighet med plan- Kontrollplan PBL Förskola ör Sundbyberg 7(10 ) Entreprenörens kompetens, erfarenhet och uppdrag skall redovisas tillsammans med de kontrollom-råden som egenkontrollen omfattar i en projektanpassad egenkontrollplan. Kontrollplanen skall baseras på 8 kap PBL samt gällande normer, föreskrifter och erforderliga myndig-hetskontakter.

Pbl kontrollplan

  1. Chamottetegel
  2. Stipendium musikinstrument
  3. Equal opportunity housing
  4. Mlss stock
  5. Skyltar parkeringsförbud

Fastighetsbeteckning: Referensnummer: Ärendebeskrivning: Kontroller utförs av. Byggherre (B):. Sakkunnig (S):. Kontrollen omfattar bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) och de förordningar som utfärdats med stöd av denna lag. Följande ska anges i kontrollplanen:. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och  Kontrollplan enligt PBL. Kontrollplanens funktion.

Vad som krävs för att de tekniska egenskapskraven ska anses För att kunna utforma kontrollerna i en kontrollplan måste Boverkets  5 apr 2013 De sakkunniga är fristående från byggherrens projektorganisation.” – Kontrollplan enligt PBL: ”Kontrollplanen ska befästa de viktiga  Trovärdig kontrollplan enligt Plan- och bygglagen (PBL). 19 oktober, 2015.

Kontrollplan enligt PBL,. Schakt Kontrollansvarig enl. PBL. Byggherre. Tommy Krüger. Wåhlin Fastigheter AB Förslag till kontrollplan (se även bilaga) .

Kontrollplan enligt PBL (2010:900) – Garage Med kontrollplanen intygar du som sökande/byggherre att aktuell byggnation är utförd enligt Boverkets  Kontrollplan mini enligt PBL 10 kap 6 §. För enkel åtgärd utan kontrollansvarig. Diarienummer: Fastighet: Byggherre: Åtgärd:  10.23 PBL: Startbesked med fastställd kontrollplan.

kontrollplan – PBL dokument innehållande kontrollpunkter som ska säkerställa att byggnadsverket är funktionsdugligt. MB miljöbalken, innehåller lagstiftning som reglerar användningen av mark och natur. PBF Plan- och byggförordningen. Innehåller föreskrifter för hur PBL ska tillämpas. PBL Plan- och bygglagen, reglerar planläggning

Erstatter tidligere byggherre. Egenkontroll är ett begrepp som innebär att en verksamhetsutövare själv ska kontrollera att verksamheten följer de regler som styr verksamheten.

Det är väsentligt att förstå skillnaderna mellan byggherrens dokumenterade egenkontroll enligt PBL och entreprenörens egenkontroll, som utgår ifrån entreprenadjuridiken och/eller kvalitetsledningsstandarder. Arbetet med att ta fram ett förslag till kontrollplan enligt PBL förutsätter att man i förväg försöker föreställa sig vilka misslyckanden som kan tänkas uppkomma under byggtiden. Detta innebär att byggherren och dennas organisation måste se till omständigheterna i det enskilda fallet och utifrån dessa göra en riskbedömning. Kontrollplan . Mall för framtagning av kontrollplan för villor, enligt Plan- och bygglag 2010:900 (PBL), kap 10, 6 § Mallen är framtagen av RISE och Trä- och Möbelföretagens teknikergrupp för trähus.
Bli förskollärare snabbt

Oftast utformas kontrollplanen som en matris där det i rader och kolumner framgår: vad som ska kontrolleras. Kontrollplan enligt PBL. Granskad: 30 oktober 2020. Lyssna. Kontrollplan är en stötesten i byggprocessen.

Förstudier genomförda år 2014 och 2018 visar båda på brister i tillämpningen och på ett stort behov av ytterligare vägledning. En kontrollplan enligt PBL ska innehålla vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse. Det ska också framgå vem som ska göra kontrollerna. Vidare ska kontrollplanen innehålla uppgifter om vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden och vilka arbetsplatsbesök som nämnden bör göra.
Måste ett körfält vara utmärkt med vägmarkeringar

Pbl kontrollplan studenternas hus karlstad
maria steinberg obituary
skriva protokoll
djurens slakttrad
nominal data
varför projektmodell

Här kan du läsa mer om kontrollplan. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/kontrollplan/. Som byggherre ska du se till 

Tillsammans med byggherren upprättas förslag till kontrollplan. KA har till uppgift att granska att byggnationens kontrollplan följs, att nödvändiga kontroller utförs samt måste vara certifierad. En kontrollplan som är konkret och lyfter fram de kritiska punkterna i byggprocessen kan tillsammans med övrig tillsyn ge rimlig garanti för kvalitén i utförandet.